ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ลดโลกร้อน ด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้าน วันที่ 10 กรกฏาคม 2559

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้หรือลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์นั้นต้องมีการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกกระบวนการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบ การขนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งสู่ผู้บริโภค จนกระทั่งการกำจัด หรือตลอดทั้งวัฐจักรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะส่งผลดีต่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ผลิตสามารถรู้ว่ากระบวนการผลิตกระบวนการไหนเป็นจุดที่มีการใช้ทรัพยากร พลังงาน และปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้นๆได้ และยังสามารถช่วยผู้ผลิตลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรและพลังงานได้อีกด้วย

เผยแพร่โดย NSTDAChannel TVstation

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้าน, 2559, Ct2 – ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ลดโลกร้อน ด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=_2iuscou8Q4 [10 กรกฏาคม 2559].

Write a comment