เกี่ยวกับเรา

 

     ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) เพื่อสอดรับต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกเพื่อเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศและความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆระดับโลกที่ส่งผลกระทบกับภูมิภาคอาเซียน เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม ผู้กำหนดนโยบายของประเทศและองค์กร ภาคการเมือง เจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้าราชการ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา องค์กรเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร นักธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรือด้านอื่นๆ