การสัมมนา “ความรู้ทั่วไปด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 

 

โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรของ TGO คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality and Net Zero Emission”  คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการส่วนงานฉลากคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย” และคุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการส่วนงานตลาดคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “มาตรการด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกลไกราคาคาร์บอน”

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการส่วนงานฉลากคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

 

คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการส่วนงานตลาดคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment