วิจัยตรงจุดหยุดปัญหา ลดคาร์บอน ลดต้นทุน สนับสนุนการรักษ์โลก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 สิงหาคม 2558

“ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และยังมีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่จัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ผลิตภัณฑ์ โดยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงต้นทุนการผลิต พลังงาน ของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและโอกาสในการส่งออกของสินค้าไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีตลาดโลก”

เผยแพร่โดย Sathaphorn Palosin

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558, Ct2 – วิจัยตรงจุดหยุดปัญหา ลดคาร์บอน ลดต้นทุน สนับสนุนการรักษ์โลก, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=Wtm0jwjnZIM [25 สิงหาคม 2558].

Write a comment

4 × 3 =