วิกฤตภัยแล้งกับภาวะโลกร้อน

รายการวาระประเทศไทย, Thai PBS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง การหนาวเย็นอย่างฉับพลัน เป็นต้น รศ.เสรี ศุภราทิตย์ ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้วัฏจักรของน้ำหรือสมดุลของภูมิอากาศที่เคลื่อนตัวอยู่บนโลกเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการแปรปรวนของฤดูกาล ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น รวมถึงภาวะภัยแล้งที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจากการทำนายปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตต์ในอีก 100 ปีข้างหน้าพบว่า ประเทศไทยจะเกิดภัยแล้งถี่และมากขึ้นกว่าเหตุการณ์น้ำท่วม ดังนั้นรัฐบาลและเกษตรกรจึงต้องปรับตัวกับสภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศดังกล่าว รัฐควรให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเกษตรกรเพื่อเกษตรกรจะได้มีองค์ความรู้นำไปปรับใช้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เผยแพร่โดย ThaiPBS

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.รายการวาระประเทศไทย, 2559, Ct4 – วาระประเทศไทย : วิกฤตภัยแล้งกับภาวะโลกร้อน (1 ก.พ. 59), [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=_KGhEkQT3Gk [1 กุมภาพันธ์ 2559].

Write a comment