-เต็ม- ปิดรับลงทะเบียน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร””

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก

การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567

โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

 

 

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อกำหนด เกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
 • ได้รับการฝึกการทวนสอบในระดับภาคสนาม
 • มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการทวนสอบตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ อบก.

เนื้อหาการอบรม

 • การทวนสอบตามมาตรฐานสากล ISO 14065:2013 และ  
 • ISO 14064-3
 • แนวทางการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • ฝึกปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอน
 • ฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
 • การฝึกทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรระดับภาคสนาม (กรณีสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด)

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก.
 • หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065 (เป็นการยกระดับสู่มาตรฐานสากล)
 • หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล

 

Write a comment

15 + 14 =