เมืองนนท์ร่วมลดโลกร้อน นำร่องติดหลอดแอลอีดีทั้งเทศบาล

วันที่ 3 เมษายน นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดการอบรมนครนนท์ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ให้แก่ผู้แทนชุมชน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 500 คน โดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวว่า การอบรมวันนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (หลอด LED) แทนการใช้หลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยเทศบาลได้เป็นท้องถิ่นนำร่องในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะและหลอดไฟฟ้าภายในสำนักงานต่างๆ ของเทศบาลเป็นหลอดประหยัดพลังงาน (หลอด LED) ซึ่งเป็นการสอดคล้องและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรี อันจะมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 หรือจังหวัดนนทบุรี 4.0 และเมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึงปีละ 2,755 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก ได้ปีละไม่น้อยกว่า 1,546 ตัน ทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงานระยะยาว อันจะเป็นการพัฒนาเมืองไปสู่นครนนท์เมืองสมาร์ทซิตี้ ในปี 2018 ต่อไป ที่สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       มติชนออนไลน์, 2560, Nt3 – เมืองนนท์ร่วมลดโลกร้อน นำร่องติดหลอดแอลอีดีทั้งเทศบาล, [online], Available: https://www.matichon.co.th/news/517154 [3 เมษายน 2560].

Write a comment

16 − sixteen =