ผลกระทบการเปลี่ยนปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้ำยมตอนบน

วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า (2558)

ผศ.ดร. พีวัฒน์ ปลาเงิน, ผศ.ดร. สานิตย์ดา เตียวต๋อย และ ดร. สมพินิจ เหมือนทอง

บทคัดย่อ

คำสำคัญ

การชะล้างพังทลายของดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ลุ่มน้ำยมตอนบน

เอกสารอ้างอิง

1.       พีวัฒน์.ปลาเงิน, สานิตย์ดา.เตียวต๋อย, and สมพินิจ.เหมือนทอง, 2558, “Rt4 – ผลกระทบการเปลี่ยนปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้ำยมตอนบน”, วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า, Vol. 13, No., pp. 65-78.

Write a comment

3 × 4 =