ก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

วารสารร่มพฤกษ์ (2556)

วาริท เจาะจิตต์

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยปัจจุบันในการค้าระหว่างประเทศนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว ตลาดโลกและผู้บริโภคยังมีความต้องการทราบถึงข้อมูลการดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติน้นั มีความปลอดภัย มีกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของไทยต้องปรับตัวมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาความเป็นผู้นำการผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติต่อไป บทความวิชาการเรื่องนี้นำเสนอเรื่องการนำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทย โดยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นการประเมินถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ขณะที่วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ เป็นการประเมินถึงปริมาณการใช้นํ้าตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอหลักการพื้นฐานของการประเมินวัฏจักรชีวิต ขอบเขตการศึกษาและหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ อภิปรายการเกิดขึ้นของก๊าซเรือนกระจกและการใช้นํ้าในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติรวมถึงอุปสรรค และโอกาสของการนำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์มาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทย

คำสำคัญ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์; วอเตอร์ฟุตพริ้นท์; การประเมินวัฏจักรชีวิต; ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ; Carbon Footprint; Water Footprint; Life Cycle Assessment; Natural Rubber Product

เอกสารอ้างอิง

1.       วาริท.เจาะจิตต์, 2556, “Rt1 – ก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์”, วารสารร่มพฤกษ์ (ROMPHRUEK JOURNAL), Vol. 31, No. 1.

Write a comment