การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งผู้โดยสาร

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งผู้โดยสาร

เรามีวิธีเดินทางขนส่งคนให้เลือกหลายแบบ แต่การเลือกให้ได้วิธีที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดนั้นทำไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป  วิธีหนึ่งที่ใช้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเดินทางขนส่งของคุณคือ การดูปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนในระยะทางหนึ่งกิโลเมตรที่เดินทางไป

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หน่วยเป็นกรัม ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนในระยะทางหนึ่งกิโลเมตรที่เดินทางไป

ตัวเลขในวงกลมสีต่างๆ ทางซ้ายคือจำนวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ยที่เดินทางไปกับยานพาหนะนั้น เช่น 156 คนสำหรับรถไฟ-รถรางที่ใช้ไฟฟ้า หรือ 1.2 คนสำหรับรถจักรยานยนต์ต่างๆ

หมายเหตุ: การคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช้วิธีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนในการเดินทางหนึ่งกิโลเมตร ตารางนี้นำวิธีการเดินทางขนส่งหลายวิธีมาเปรียบเทียบ โดยการใช้จำนวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ยที่ใช้พาหนะนั้นเดินทางมาประมาณการ  เมื่อจำนวนผู้โดยสารในพาหนะหนึ่งๆ เพิ่มขึ้น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของยานพาหนะนั้นๆ ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย แต่ปริมาณการปล่อยก๊าซต่อผู้โดยสารแต่ละคนจะลดลง  มีการประเมินออกมาว่า ปัจจัยการปล่อยก๊าซของเรือในแม่น้ำลำคลอง(ไม่ใช่แล่นในทะเลหรือมหาสมุทร)คือ 245 กรัมคาร์บอนต่อกิโลเมตร  แต่ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถนำไปเปรียบกับการปล่อยก๊าซของวิธีการเดินทางแบบอื่นๆ ได้

แหล่งที่มีของข้อมูล: ตัวเลขค่าประมาณการเหล่านี้ตั้งอยู่บนฐานข้อมูล TRACC 2013 และตัวชี้วัด TERM 027

เก็บความจาก European Environment Agency

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       สถาบันการเดินและการจักรยานไทย, 2560, Nt2 – การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งผู้โดยสาร, [online], Available: http://www.ibikeiwalk.org/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/2017/02/23/carbon-dioxide-emissions-from-passenger-transport/ [23 กุมภาพันธ์ 2560].

Write a comment