การอบรมหลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 

ชื่อ: การอบรมหลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
วันอบรม: วันที่ 28-29 มีนาคม 2565
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท/คน *หากสอบผ่าน จะได้สิทธิ์ทวนสอบจริงในภาคสนาม
จำนวนผู้เข้าอบรม: 40 คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/JZDuH12CkVfM3Tc88
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 11 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

 

วัตถุประสงค์
•มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อกำหนด เกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
•ได้รับการฝึกการทวนสอบในระดับภาคสนาม
•มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการทวนสอบตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ อบก.

เนื้อหาการอบรม
•การทวนสอบตามมาตรฐานสากล ISO 14065:2013 และ ISO 14064-3
•แนวทางการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
•ฝึกปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอน
•ฟุตพริ้นท์ขององค์กร
•การฝึกทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรระดับภาคสนาม (กรณีสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด)

กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก.
•หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065 (เป็นการยกระดับสู่มาตรฐานสากล)
•หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
•หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล

 

 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร :
อรอุมา เนตรแสงจันทร์
โทรศัพท์ 081 1322 936
อีเมล onuma@tgo.or.th

Write a comment

fourteen + eight =