TGO โดย CAA ร่วมกับ CU พัฒนาศักยภาพนิสิตหัวข้อ “Greenhouse Gas Management Towards Low Carbon Society”

 

วันที่ 17 กุมภาพนธ์ 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA)  ร่วมกับ ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) จัดการบรรยาย Virtual training หัวข้อ “Greenhouse Gas Management Towards Low Carbon Society” ให้กับนิสิตปริญญาตรี ในวิชา Evironments and daily life (International class) โดย คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้  เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Gen C Climate Actions ระหว่าง TGO และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีนิสิตเข้าเรียนทั้งสิ้น 55 คน

 

คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

three × one =