การปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์อาคารเขียวโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย

วารสารวิจัยพลังงาน (2558)

ประภัสสร วงศ์ยืน และ วิทยา ยงเจริญ

บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและปรับปรุงอาคารสานักงานกรณีศึกษาให้เป็นไปได้ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) การประเมินได้ดาเนินการโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล นามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหา จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าอาคารกรณีศึกษายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) จึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) ผลการประเมินหลังจากปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พบว่าอาคารสานักงานกรณีศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) ในระดับได้รับการรับรอง และสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารลดลงจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารก่อนปรับปรุงได้เท่ากับ 17,131 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ซึ่งสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้เท่ากับ 67,520 บาทต่อปีและมีระยะเวลาคุ้มทุน เท่ากับ 7.4 ปี

คำสืบค้น

อาคารเขียว; การปรับปรุงอาคาร; เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย

เอกสารอ้างอิง

1.       ประภัสสร.วงศ์ยืน and วิทยา.ยงเจริญ, 2558, “Rt1 – การปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์อาคารเขียวโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย”, วารสารวิจัยพลังงาน, Vol. 12, No. 1, pp. 16-28.

Write a comment

ten − 8 =