การอบรมหลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA)

ชื่อ: การอบรมหลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)
วันอบรม: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 – 2 มีนาคม 2565
ค่าลงทะเบียน: 10,000  บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 40 คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/pS8SY2kZBTYifBNq9
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้– 10 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

*หมายเหตุ: ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน, การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
 2. การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
 3. การมุ่งสู่การหาแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ
 4. เตรียมความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ของ อบก.

ประเด็นและกรอบเนื้อหาการอบรม

 1. หลักการและขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต
 2. การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิต
 3. การเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม
 4. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 5. กรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต
 6. ฝึกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการใช้โปรแกรม Sima-Pro

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFP กับ อบก.
 2. ผู้ประกอบการที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม/การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. นักวิชาการภาคการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร :
อรอุมา เนตรแสงจันทร์
โทรศัพท์ 081 1322 936
อีเมล onuma@tgo.or.th

Write a comment

17 + sixteen =