การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกแนวทางการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกแนวทางการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
วันอบรม: วันที่ 14-15 มีนาคม 2565
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 40 คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/z9Q4VG2bRegLLsgK7
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 24 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

วัตถุประสงค์

• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
• การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
• การมุ่งสู่การหาแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ
• เตรียมความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ของ อบก.

เนื้อหาการอบรม

• หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
• แนวทางและหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
• กรณีศึกษาการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
• การฝึกปฏิบัติการการคำนวณและการใช้ Verification sheet
• ขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับ อบก.

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFP กับ อบก.
• ผู้ประกอบการที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม/การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• นักวิชาการภาคการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร :
อรอุมา เนตรแสงจันทร์
โทรศัพท์ 081 1322 936
อีเมล onuma@tgo.or.th

Write a comment

1 × 2 =