หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ชื่อ: หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
วันอบรม: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ค่าลงทะเบียน: 2,650 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 50 คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน: ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว
อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

วัตถุประสงค์

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้
มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ TGO
มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ TGO

เนื้อหาการอบรม

ข้อกาหนดในการคำานวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
วิธีการเก็บข้อมูลและการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ฝึกปฏิบัติการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และการจัดทำ Verification Sheet
กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ TGO

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและ
ผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก.
หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065
หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล

 

สอบถามรายละเอียด :
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์ นักวิชาการชำนาญการ โทรศัพท์ 081 1322 936

 

Write a comment

12 − 9 =