การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”
วันอบรม: วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565
ค่าลงทะเบียน: 3,600 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 50 คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน:    https://shorturl.asia/2B3wL  *หมายเหตุ ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2565 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด

**อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

เนื้อหาการอบรม

 • หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • แนวทางและหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 • กรณีศึกษาการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 • การฝึกปฏิบัติการการคำนวณและการใช้ Verification sheet
 • ขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับ อบก.

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้
 • มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ อบก.
 • มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ อบก.

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFP กับ อบก.
 • ผู้ประกอบการที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม/การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • นักวิชาการภาคการศึกษา

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
น.ส.เฉลิมลักษณ์ ดิษยปัญญา
โทรศัพท์ 063 532 4295
อีเมล์
chalermluck@tgo.or.th

Write a comment

one × 4 =