การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการ T-VER สำหรับโครงการทั่วไป

ชื่อ: การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการ T-VER สำหรับโครงการทั่วไป
วันอบรม: วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 (ภาคทฤษฎี) และ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 (ภาคปฏิบัติ)
ค่าลงทะเบียน: 8,500 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 30 คน
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่  วันนี้– 2 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน
ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/zYNRsc1odKKa3RFN9

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบ โครงการ T-VER ประเภทโครงการ

ภาคพลังงาน การจัดการของเสีย และการขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานผู้ประเมินภายนอก
 2. กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
 3. การประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ
 4. การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

เนื้อหาการอบรม

 1. การพัฒนาโครงการT-VERการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 2. ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ(T-VER Methodology)
 3. การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)
 4. การรับรองระบบงาน(Accreditation) สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14065)
 6. ความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (ISO14066)
 7. การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ (ISO 14064-3)
 8. ฝึกปฏิบัติ-การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ
 9. ทดสอบวัดผลการอบรมภาคทฤษฎี

หมายเหตุ:
*โครงการทั่วไป ประกอบด้วย โครงการประเภท การพัฒนาพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการของเสีย และการจัดการในภาคขนส่ง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม


QR Code ลิงก์ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียด :
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์
โทรศัพท์ 081 1322 936

Write a comment

ten − 4 =