TGO โดย CAA ร่วมกับ สพบ. จัดการบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA)  ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สพบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ ความร่วมมือด้าน “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จัดการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Training) หัวข้อ “การดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ภายใต้ โครงการอบรมฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 32 โดย นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 79 คน

โดยหัวข้อหลักในการบรรยาย ดังนี้
1. Climate Change Science
2. Global Agenda: SDGs, Paris Agreement
3. National Strategies and Planning
4. Low Carbon City and Society Development

 

 

นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

4 × 4 =