TGO โดย CAA จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ คณะบุคคลชมรมความร่วมมือโตโยต้า (Toyota Co-Operation Club) จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่ ผู้บริหาร TDEM, chairman, committee และสมาชิกชมรมความร่วมมือโตโยต้า จำนวน 48 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission”

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

 

 

Write a comment