TGO เข้าร่วมการบรรยายและร่วมเวทีเสวนาในการจัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้เข้าร่วมการบรรยายและร่วมเวทีเสวนาในการจัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ให้แก่บุคคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาควิชาการ จำนวน 200 คน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

โดยในการจัดอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเปิดงาน คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนวิชาการและนโยบายสาธารณะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก Net Zero” ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว”

 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนวิชาการและนโยบายสาธารณะ

 

  คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

twenty + 9 =