TGO ร่วมนำเสนอและเสวนาในการประชุมเผยแพร่ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมนำเสนอและเสวนาในการประชุมเผยแพร่ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรม Landmark Bangkok ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยในการเสวนา คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ ได้นำเสนอบทบาทของ TGO ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ร่วมกัน ในการเสวนา Climate Change Cooperation: Building a Low Carbon Resilient Pathway Across ASEAN Region ร่วมกับ ดร.สุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อํานวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษากว่า 150 คน

 

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment