-เต็ม- หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบสำหรับผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) (โครงการภาคป่าไม้และการเกษตร)

ปิดรับลงทะเบียน

หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบสำหรับผู้ประเมินภายนอก

สำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) (โครงการภาคป่าไม้และการเกษตร)

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 (ภาคทฤษฎี)(กรุงเทพฯ)

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 (ภาคปฏิบัติ)(เพชรบุรี)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามสาขาของโครงการ T-VER
    ที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ ดังนี้
  • วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้ เกษตร สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้ สิ่งแวดล้อม วนศาสตร์ เกษตร เศรฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หรือ

  • เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ หรือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก หรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

หรือ

  • กรณีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ 
  • สำหรับหลักสูตรโครงการป่าไม้ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้หรือการเกษตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  • สำหรับโครงการทั่วไปต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตามสาขาและขอบข่าย (Secteral Scope) ไม่น้อยกว่า 2 ปี

*หมายเหตุ: อบก. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมตามคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

*หมายเหตุ: ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน

 

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบ โครงการ T-VER ประเภทโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตรหลักเกณฑ์เกี่ยวหน่วยงานผู้ประเมินภายนอก 

2. กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

3. การประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ

4. การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

 

เนื้อหาการอบรม

1. การพัฒนาโครงการT-VERการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

2. ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ(T-VER Methodology)สำหรับโครงการป่าไม้และเกษตรสำหรับโครงการภาคสมัครใจ

3. การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)

4. การรับรองระบบงาน(Accreditation) สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14065)

6. ความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (ISO14066)

7. การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ (ISO 14064-3)

8. ฝึกปฏิบัติ-การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ 

9. ทดสอบวัดผลการอบรมภาคทฤษฎี

Write a comment

two × 5 =