7-8 พฤษภาคม 2567 การอบรมการรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 CAA TGO จัดการอบรม “การรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก” ณ โรงแรมทีเค พาเลซฯ กรุงเทพฯ

การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และเตรียมความพร้อมสำหรับการยกระดับมาตรฐานสำหรับการรับรองระบบงานหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ โครงการ T-VER ซึ่งมีผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเช่น คุณโอภาส จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองระบบงาน และคุณรัฏฐา ศรีเจริญ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมบรรยาย

Write a comment

17 − 10 =