25-26 เม.ย. 67 การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต

วันที่ 25-26 เม.ย. 67 CAA TGO จัดอบรม “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต”โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่สนใจพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก TGO และวิทยากรจากภายนอกร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ
🔹คุณศิริพร วิริยะตั้งสกุล ผจก./ สรค.TGO
🔹ดร.ปวีณา พาณิชยพิเชฐ ผจก./ สรค.TGO
🔹 คุณพัลลภ อินทะนิล นักวิชาการ/ สรค.TGO
🔹 รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ KU
🔹 รศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ KU
🔹 คุณวัญญารัตน์ คงสรรพ PSU

Write a comment

8 + 8 =