23-24 เม.ย. 67 การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต

เมื่อวันที่ 23-24 เม.ย. 67 CAA TGO จัดอบรม “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต” โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่สนใจพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมี คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผอ.สพค. (TGO) กล่าวเปิดการอบรม

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจาก TGO เข้าร่วมบรรยาย ได้แก่
🔹 ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณผอ.สรค.
🔹 ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผจก./สรค.
🔹คุณศิริพร วิริยะตั้งสกุล ผจก./ สรค.
🔹 คุณจิตติมา บุญเกิด นชว.ชำนาญการ/ สรค.
🔹 คุณธรรมนูญ เตชะนา นชว.ชำนาญการ/ สรค.
🔹 คุณวรารัตน์ ชะอุ่มเครือ ผจก./ สสท.

Write a comment

twelve − 7 =