การอบรมหลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ชื่อ: การอบรมหลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
วันอบรม: วันที่ 12-14 มกราคม 2565 และ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 40 คน
ลิงก์ลงทะเบียน: เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 1– 15 ธันวาคม 2564 *เมื่อครบตามกำหนดจะปิดรับสมัคร

*หมายเหตุ:  การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อกำหนด เกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • ได้รับการฝึกการทวนสอบในระดับภาคสนาม
 • มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการทวนสอบตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ อบก.

เนื้อหาการอบรม

 • การทวนสอบตามมาตรฐานสากล ISO 14065:2013 และ
 • ISO 14064-3
 • แนวทางการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • ฝึกปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอน
 • ฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • การฝึกทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรระดับภาคสนาม (กรณีสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด)

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก.
 • หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065 (เป็นการยกระดับสู่มาตรฐานสากล)
 • หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล

สอบถามรายละเอียด :
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์
โทรศัพท์ 081 1322 936

Write a comment

4 × 1 =