การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

ชื่อ: การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต
วันอบรม: วันที่ 18-19 มกราคม 2565
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 40 คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/dAHee3p4rJW2LhtT6 *เมื่อครบตามกำหนดจะปิดรับสมัคร

*หมายเหตุ:  การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ T-VER
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตโครงการ T-VER
3. เรียนรู้วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) สำหรับโครงการภาคพลังงาน
4. เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER

กลุ่มเป้าหมาย
1. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. หน่วยงานภาคการศึกษาที่มีความสนใจเรื่องการประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและการประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ

QR Code ลิงก์ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียด :
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์
โทรศัพท์ 081 1322 936

Write a comment

17 + eighteen =