พิธีเปิด Climate Action Leaders Forum 2 หรือ CAL Forum รุ่น 2

พิธีเปิด Climate Action Leaders Forum 2 หรือ CAL Forum รุ่น 2

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องบอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ


 

จากเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะยกระดับการแก้ไขอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้บรรลุเป้า (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี 2065 สู่ความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มโครงการ Climate Action Leaders Forum หรือ CAL Forum ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่ 1. Climate Action Literacy สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤติสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำเนินงานลดโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง และ 2. Climate Action Communication สร้างเวทีสื่อสาร แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ด้วยการเรียนเชิญท่านผู้นำจากทุกภาคส่วน มาร่วมสร้างเวทีระดับผู้นำรูปแบบใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมลดโลกร้อน ตลอดจนสร้างเวทีสื่อสาร เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจก สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรลุตามเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Greenhouse Gas Emission ของประเทศต่อไป และจากความสำเร็จของเวทีผู้นำ CAL Forum รุ่น 1 ในปี 2565 นำมาซึ่งการสานต่อเจตนารมณ์อันแน่วแน่ สู่เวทีผู้นำ Climate Action Leaders Forum 2 หรือ CAL Forum รุ่น 2 ซึ่งมีผู้ให้เกียรติตอบรับเข้าร่วมเวทีผู้นำ CAL Forum รุ่น  2 จำนวน 63 ท่าน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 จำนวน 6 ครั้ง

โดยครั้งแรก (พิธีเปิด) วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดเวทีผู้นำ CAL Forum รุ่น 2 และปาฐกถาถึงการยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในประเทศ อาทิ การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การค้าและการลงทุน การพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต การเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวปาฐกถาถึงความเชื่อมโยงของการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวปาฐกถา ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

Climate Action Leaders Forum 2021

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

nine + 11 =