CAL FORUM#2 ครั้งที่ 2 : Global Trend on Paris Agreement and Carbon Neutrality

วันที่ 27 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ดำเนินการจัดเวทีผู้นำ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 2” หรือ CAL Forum #2 ครั้งที่ 2 โดยเวทีผู้นำ CAL Forum รุ่น 2 ได้รับเกียรติให้การตอบรับเข้าร่วม จาก 63 ผู้นำ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรอิสระ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมลดโลกร้อน ตลอดจนสร้างเวทีสื่อสาร เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน พร้อมสื่อสารสู่สังคมไทย และต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ

โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Global Trends on Paris Agreement and Carbon Neutrality” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย
🔹Mr. Jens Radchinski, Head of the Regional Collaboration Center Bangkok, UNFCCC
🔹 ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
🔹 คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

พร้อมด้วย คุณวิลาวัณย์ ปานยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอนไวรอนแมน จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ ในกิจกรรม “Sharing Experience” โดยมี
🔸 คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
🔸 ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
🔸 คุณดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่ สายการลงทุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
🔸ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)
เป็นผู้ร่วมแสดงแนวคิดและมุมมองต่อแนวทางการดำเนินงานมีส่วนร่วม ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนในปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายและทิศทางต่อการดำเนินงานในอนาคตเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

 

 

Climate Action Leaders Forum 2021

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

7 + thirteen =