TGO โดย CAA จัดอบรม “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสาร ประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต”

วันที่ 18-19 มกราคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ สำนักประเมินและรับรองโครงการ (สปร.) TGO จัดอบรม “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสาร ประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงาน ที่สนใจพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมทั้งสิ้น 54 คน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรอง ผอ.อบก. ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน กล่าวเปิดการอบรม วิทยากรจาก สำนักประเมินและรับรองโครงการ ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ คุณจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ คุณธรรมนูญ เตชะนา คุณจิตติมา บุญเกิด และ วิทยากรจากสำนักศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณวรารัตน์ ชะอุ่มเครือ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

 

 

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

 

Write a comment