TGO และภาคี จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ “ภารกิจ พิชิตโลกร้อน”

วันที่ 17 มกราคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ อบต.ท่ามะนาว และ มูลนิธิ Zukunft des Kohlenstoffmarkets (Future of the Carbon Market Foundation)สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดพิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้ “ภารกิจ พิชิตโลกร้อน” ณ อบต. ท่ามะนาว จ.ลพบุรี เพื่อสร้างแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น และเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงโครงการ T-VER และคาร์บอนเครดิตให้กับเยาวชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่สนใจ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.TGO เป็นประธานในพิธี และนายวสันต์ ดรชัย นายก อบต. ท่ามะนาว กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO อบต.ท่ามะนาว ชุมชนในตำบลท่ามะนาวและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้ภารกิจพิชิตโลกร้อน จังหวัดลพบุรี และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Streaming องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก-องค์การมหาชน

ทั้งยังมีการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ โดยแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ภารกิจพิชิตโลกร้อน (Carbon Mission) เสนอเรื่องราวของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อน และผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โซนที่ 2 โลกร้อนหรือเย็นเป็นที่ตัวเรา (Carbon Solution) ชวนทุกคนมาช่วยลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน เดินทางลดโลกร้อน แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ช้อปช่วยโลก ปลูกเปลี่ยนโลก และโซนที่ 3 เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน (Low Carbon City) รู้จักโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกของ อบต.ท่ามะนาว และ TGO ผู้ทำงานขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและให้การรับรองคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นกลไกลดโลกร้อนอย่างหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment