การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป (ภาคทฤษฎี)

วันที่ 16-18 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA)  ร่วมกับ สำนักประเมินและรับรองโครงการ TGO จัดอบรมการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป (ภาคทฤษฎี) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9

ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเปิดการอบรม โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ ในด้านการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกให้กับบุคลากรภายใต้หน่วยงานผู้ประเมินภายนอกฯ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 71 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 

ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณรัฏฐา ศรีเจริญ นักวิชาการชำนาญการ สมอ. บรรยายในหัวข้อ การรับรองระบบงาน (Accreditation) และหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก อาจารย์โอภาส จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก บรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-3)” ร่วมกับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักประเมินและรับรองโครงการ ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการ สำนักประเมินและรับรองโครงการ  บรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก” คุณจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผู้จัดการ บรรยายในหัวข้อ “โครงการลดก๊าซเรือกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการ บรรยายในหัวข้อ “ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ” คุณธรรมนูญ เตชะนา นักวิชาการชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ “เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตโครงการ T-VER” คุณจิตติมา บุญเกิด นักวิชาการชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) (ISO14064-3: 2006)”

โดยการอบรมภาคทฤษฎีเน้นการฝึกปฏิบัติการ การทำงานเป็นทีมและมีการประเมินผลที่เข้มข้น ทั้งในแบบข้อเขียนและการนำเสนอผลจากการระดมความคิดเห็นในกลุ่ม ซึ่งกำหนดการอบรมภาคปฏิบัติ จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา

 

คุณรัฏฐา ศรีเจริญ นักวิชาการชำนาญการ สมอ.

 

อาจารย์โอภาส จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

 

คุณจิตติมา บุญเกิด นักวิชาการชำนาญการ

 

 

 

Write a comment

2 × 2 =