พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

วันที่ 17 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA)  ร่วมกับ สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ ห้องอบรม CAA

 

โดย คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ TGO เป็นสักขีพยาน ภายในงานมีคณบดีและผู้บริหารของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่ TGO เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ทั้งสิ้น 40 คน และรับชมผ่าน Facebook live จำนวน 29 คน

 

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบาย แผน มาตรการ เครื่องมือและกลไกต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติในภาคการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่าง ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมของประเทศต่อไป

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment