การอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ GEN C Climate camp 2022 ภายใต้ความร่วมมือ โครงการ GEN C Climate Actions

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA)  ร่วมกับ SDG Move Summer School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือ โครงการ GEN C Climate Actions จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ GEN C Climate camp 2022 ในหัวข้อ “ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจก” โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

โดยมีวิทยากรจากสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้  TGO คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ  บรรยายในหัวข้อ “Climate Science & Global Agenda” และ “Carbon Neutrality & Net Zero” และ คุณฐิติณัฏฐ์ ศักรานุกิจ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ  บรรยายในหัวข้อ “Low Carbon City & Society Development”

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

 

คุณฐิติณัฏฐ์ ศักรานุกิจ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment