การอบรม “ความรู้ทั่วไปด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก”

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดการอบรม “ความรู้ทั่วไปด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก” ผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าจาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน

วิทยากรจาก TGO คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ บรรยายในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับนานาชาติและในระดับประเทศ” คุณนพรัตน์  พรหมอินทร์ ผู้จัดการส่วนงานตลาดคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality, Net Zero Emission และกฏหมาย มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก” ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการสำนักประเมินและรับรองโครงการ บรรยายในหัวข้อ “กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก T-VER และ LESS” และคุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการส่วนงานฉลากคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของประเทศไทย”

 

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

 

คุณนพรัตน์  พรหมอินทร์ ผู้จัดการส่วนงานตลาดคาร์บอน

 

ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการสำนักประเมินและรับรองโครงการ

 

คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการส่วนงานฉลากคาร์บอน

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

 

Write a comment

five × three =