เป้าหมาย Net-Zero และสมดุลทางธรรมชาติ

ประเทศอังกฤษมีความมุ่งมั่นในการหยุดยั้งการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐบาล ร่วมกับมาตรการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2573 ของประเทศ เพื่อจัดการกับปัญหาการลดลงของชนิดพันธุ์และจำนวนสัตว์ป่าและมีเป้าหมายในการ
ส่งคืนพันธุ์สัตว์ป่ากลับสู่แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ร่วมกับการบรรลุเป้าหมาย Net-Zero ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลมีแผนดำเนินการมาตรการเพื่อปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ (Peatlands) โดยกำหนดมาตรการห้ามการขายปุ๋ยพีท (Peat Compost) ที่ได้จากการขุดดินพรุเพื่อ
นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของการผลิตปุ๋ย รวมถึงการจัดหาเงินทุนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุเสื่อมโทรม 35,000 เฮกตาร์ และจะเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ในประเทศอังกฤษเป็น 7,000 เฮกตาร์ต่อปีของพื้นที่ป่าไม้ใหม่ และมีมาตรการสร้างป่าชุมชนอย่างน้อย 3 แห่ง ภายในปี 2567 ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ของประเทศอังกฤษ คือ England Trees Action Plan

องค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แสดงความเห็นต่อแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ อาทิเช่น Wildlife Trusts ให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุอย่าง
น้อย 1 ใน 4 ของพื้นที่ป่าพรุ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหยุดยั้งการลดลงและฟื้นฟู ทั้งในภาคแผ่นดินและมหาสมุทรให้ได้ 30% ภายในปี 2573 เพื่อให้กลับมาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน

Woodland Trust ให้ความเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่มีความหลากหลายต่ำ และตั้งอยู่แบบกระจายตัว จึงยากต่อการพัฒนาและส่วนใหญ่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลต่อชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืช เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ของประเทศอังกฤษ ควรมีการปลูกต้นไม้พันธุ์พื้นเมืองให้เหมาะสมกับ
ภูมิประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จาก 10% เป็น 12% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศอังกฤษ และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็น 17% ภายในปี 2593 เพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ของประเทศอีกด้วย

 

 

 

 

ที่มา /แหล่งข้อมูล

https://www.bbc.com/news/science-environment-57152169

Write a comment

thirteen + 11 =