การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-Learning) ภายใต้โครงการ Gen C Climate Actions ระหว่าง TGO และมหาวิทยาลัยบูรพา

TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU) จัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-Learning) ให้กับนิสิตปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
ในหลักสูตร Climate Action ระหว่างวันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Gen C Climate Actions ระหว่าง TGO และมหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ เมื่อท่านเรียนครบทุกบทเรียน และผ่านการสอบหลังเรียน (Post test) ร้อยละ 70 ขึ้นไป ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร (CERTIFICATE) การผ่านหลักสูตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม : nucharee.w@tgo.or.th และ sithanee@tgo.or.th หรือ โทรศัพท์ 0 2141 9852

Write a comment

16 − three =