ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม E Learning หลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 หลักสูตร

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่นอกจากจะเป็นการต่อยอดทักษะการเรียนรู้ แล้วยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของ TGO Climate Action Academy ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผ่านเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย อีกทั้งผู้เรียนได้รับความสะดวกในการเรียนการสอนที่สามารถเรียนได้ไม่จำกัดเวลา สถานที่ และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการปรับตัวให้เท่าทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก

TGO Climate Action Academy ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมเรียน E Learning ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

 

1. TGO104 Climate Adaptation : https://caacademy.tgo.or.th/courses/
หลักการและแนวคิดการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย รวมถึงนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และแนวทางการบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

2. TGO105 Climate Finance (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) : https://caacademy.tgo.or.th/en/courses/
รูปแบบและการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาโครงการด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ประเด็นสำคัญในการพัฒนาโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่ง ตลอดจนกรณีศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาโครงการฯ

 

ทั้งนี้ เมื่อท่านเรียนครบทุกบทเรียน และผ่านการสอบหลังเรียน (Post test) ร้อยละ 70 ขึ้นไป ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร (CERTIFICATE) การผ่านหลักสูตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

สอบถามเพิ่มเติม :  nucharee.w@tgo.or.th และ sithanee@tgo.or.th หรือ โทรศัพท์ 0 2141 9852

Write a comment

three × 5 =