การบรรยาย Virtual training หัวข้อ “Greenhouse Gas Management Towards Low Carbon Society”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) ร่วมกับภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) จัดการบรรยาย Virtual training หัวข้อ “Greenhouse Gas Management Towards Low Carbon Society” ให้กับนิสิตปริญญาตรี ในวิชา Evironments and daily life (International class) โดย คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Gen C Climate Actions ระหว่าง TGO และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 80 คน

 

Write a comment