-เต็ม- ปิดรับลงทะเบียน “หลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

-เต็ม-

หลักสูตร “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567

โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

 

 

วัตถุประสงค์

  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อกำหนด เกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
  • มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการทวนสอบตามแบบฟอร์มต่างๆของ อบก.

เนื้อหาการอบรม

  • การทวนสอบตามมาตรฐานสากล ISO 14065:2013 และ  
  • ISO 14064-3
  • แนวทางการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • ฝึกปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก.
  • หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065 (เป็นการยกระดับสู่มาตรฐานสากล)
  • หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล

 

 

Write a comment

5 × 3 =