“การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการ (T-VER)” (ภาคป่าไม้)

ชื่อ: “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการ (T-VER)” (ภาคป่าไม้)
วันอบรม: ภาคทฤษฎี วันที่ 25-28 เมษายน 2565
ภาคปฏิบัติ วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2565
ค่าลงทะเบียน: 8,500 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 30 คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/V8tr6cfhGuNYykZv7
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน  2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบ โครงการ T-VER ประเภทโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตร
 • หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตรหลักเกณฑ์เกี่ยวหน่วยงานผู้ประเมินภายนอก
 • กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
 • การประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ
 • การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

 

เนื้อหาการอบรม

 • การพัฒนาโครงการT-VERการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 • ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ(T-VER Methodology)สำหรับโครงการป่าไม้และเกษตรสำหรับโครงการภาคสมัครใจ
 • การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)
 • การรับรองระบบงาน(Accreditation) สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14065)
 • ความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (ISO14066)
 • การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ (ISO 14064-3)
 • ฝึกปฏิบัติ-การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ
 • ทดสอบวัดผลการอบรมภาคทฤษฎี

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภายนอก (VVB) ของโครงการ T-VER ประเภทป่าไม้และเกษตร

 

 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

รายละเอียดหลักสูตร 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร :
อรอุมา เนตรแสงจันทร์
โทรศัพท์ 081 1322 936
อีเมล onuma@tgo.or.th

Write a comment

19 + 15 =