การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
วันอบรม: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 *ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ค่าลงทะเบียน: 2,650 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 60 คน

ลิ้งก์ลงทะเบียน:  กดที่นี่  **หมายเหตุ ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
เปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนนี้ – 31 มกราคม หรือจนกว่าจะครบจำนวน 

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้
 • มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ TGO
 • มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ TGO

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและ
  ผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก.
 • หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065
 • หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล

 

เนื้อหาการอบรม

 • ข้อกาหนดในการคำานวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • วิธีการเก็บข้อมูลและการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
 • การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
 • ฝึกปฏิบัติการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และการจัดทำ Verification Sheet
 • กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ TGO

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

 

 

 

สอบถามรายละเอียด :
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์
นักวิชาการชำนาญการ
โทรศัพท์ 081 1322 936

Write a comment

sixteen − 5 =