TGO โดย CAA พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคพลังงานและภาคขนส่ง ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

TGO โดย CAA พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคพลังงานและภาคขนส่ง ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

 


 

กรุงเทพฯ : วันที่ 1-2 เมษายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย CITC Society ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ GIZ Thailand

 

จัดอบรม “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน” เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานและภาคขนส่ง มีความรู้และทักษะในการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ทั้งยังเป็นการบูรณาการข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ สผ. และ นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ TGO กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคพลังงานและภาคขนส่ง เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว การอบรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภายใต้ระบบ TGEIS วิธีการเก็บข้อมูลและการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Sectoral และแบบ Reference ของภาคพลังงาน การควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน โดย วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TGO และ สผ.


Write a comment

seven − six =