TGO โดย CAA จัดการอบรม “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ”

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) จัดอบรม “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สพค. กล่าวเปิดการอบรม โดยมี คุณศีตลา จันทร์เทศ ผู้แทน สผ. บรรยายหัวข้อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และแนวทางการจัดทำในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายแนวทางการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภายใต้ PA นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (TGO) และคุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ บรรยายในส่วนของสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการประเมินก๊าซเรือนกระจก ในระดับต่างๆ ซึ่งมีผู้ที่สนใจจากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 54 คน ผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศและในระดับต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานประสานงานหลักในแต่ละ Sector

 

 

คุณศีตลา จันทร์เทศ ผู้แทน สผ.

 

นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (TGO)

 

รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการ

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

two × five =