ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม E Learning หลักสูตร Climate Action 101

TGO Climate Action Academy ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้เรื่องโลกร้อน และวิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E Learning หลักสูตร Climate Action 101 (Climate Science – Climate Policy – Climate Action) หลักสูตรนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงประเด็นที่สำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ

• วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สถานการณ์และความรู้เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัญญาณและผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมและภาวะเศรษฐกิจของโลก และความสำคัญและเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

• การดำเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นความสำคัญด้านกรอบการดำเนินงานร่วมกันของนานาขาติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้ธรรมชาติสามารถปรับตัวได้และเพื่อเป็นการประกันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับชุมชนหรือปัจเจกชน เพื่อสื่อสารด้านการพัฒนา การสื่อสารความต้องการ การสร้างความร่วมมือให้อยู่ในเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นั้น ได้มีส่วนทำให้เกิดการริเริ่มกลไกใหม่และพัฒนากลไกที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาร่วมกันของประเทศต่างๆ และภาคส่วนต่างๆ โดยแต่ละภาคส่วนอาจจะใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในบริบทของตนให้ไปสู่ความยั่งยืน

 

 

เมื่อท่านเรียนครบทุกบทเรียน และผ่านการสอบหลังเรียน (Post test) ร้อยละ 70 ขึ้นไป  จะได้รับใบประกาศนียบัตร (CERTIFICATE) การผ่านหลักสูตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : caa@tgo.or.th
ติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมดีๆได้ที่ :
CAA Climate Action Academy

Write a comment

10 − six =