TGO โดย CAA จัดการอบรม “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต”

วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต” ในรูปแบบออนไลน์  ให้แก่ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 คน  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) และแนวทางการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตได้ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้  โดย นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ กล่าวเปิดการอบรม

โครงการ T-VER เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน ภาคอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการของเสีย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ รวมถึงการปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้แล้วยังสามารถรักษาและสร้างสมดุลของความหลายหลายทางชีวภาพได้อีกด้วย ทั้งนี้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากโครงการ T-VER และได้รับการรับรองจาก TGO แล้ว จะเป็นคาร์บอนเครดิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร บุคคล และการจัดงานต่างๆ เป็นต้น

การอบรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER และโครงการคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้และการเกษตร การคํานวณคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า การจัดทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิต รวมทั้งบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอก (VVB) โดยวิทยากรจาก TGO และผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้  TGO

 

คุณจักรพงษ์ แย้มยิ้ม

 

ดร.นรินทร จำวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment