การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม (สตน.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ได้รับเกียรติจาก นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อการจัดทำ Verification Sheet และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร วิทยากรจาก TGO นายธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม และนางสาวเฉลิมลักษณ์ ดิษยปัญญา นักวิชาการชำนาญการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ TGO โดยมีผู้ที่สนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการอบรม 71 คน

 

นายธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

 

นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นางสาวเฉลิมลักษณ์ ดิษยปัญญา นักวิชาการชำนาญการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

 

 

Write a comment