CAA ร่วมกับ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)  ร่วมกับ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ให้แก่ เจ้าหน้าที่ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 

 

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality and Net Zero Emission” และ คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการโครงการ Net Zero สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย”

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการโครงการ Net Zero สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment