การอบรม “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร

 

วันที่ 25-28 เมษายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับสำนักประเมินและรับรองโครงการ (สปร.)     จัดอบรมการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร (ภาคทฤษฎี) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ

นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ กล่าวเปิดการอบรม การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ ในด้านการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกให้กับบุคลากรภายใต้หน่วยงานผู้ประเมินภายนอกฯ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 45 คน จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน

 

นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ผศ.ดร.พิชิต ลำไย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ นักภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) คุณรัฏฐา ศรีเจริญ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอาจารย์โอภาส จารุรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผลโครงการ

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ จากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการ T-VER จากสำนักประเมินและรับรองโครงการ (สปร.) ของ TGO ได้แก่ ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนัก คุณจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผู้จัดการ คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ  และคุณจิตติมา บุญเกิด นักวิชาการชำนาญการ

 

ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ (สปร.)

 

การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติการ การทำงานเป็นทีมและมีการประเมินผล ที่เข้มข้น ทั้งในแบบข้อเขียนและมีการนำเสนอผลจากการระดมความเห็น ในกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติต่อเนื่องจากภาคทฤษฎี ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565    ณ จังหวัดระยอง

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

twelve + four =